آدرس:

قم، بلوار جمهوري، جمهوري 38 ، چهار راه اول، ساختمان فرهنگ، طبقه همکف، شرکت کارافيدار سرمد کوير

کد پستی: 3715839946

تلفن: 025332611718

فکس: 025332611718

آدرس:

یزد، بلوار منتظر قائم،نرسیده به کوچه شهید نصیری، شرکت کارافيدار سرمد کوير

کد پستی: 8916795990

تلفن: 03536297134

فکس: 03536297134