تیم

چارت سازمانی

مهندس هادی طاهری

مدیرعامل

مهندس ابراهیم قاسمی

رئیس هیات مدیره

اعضای تیم

مهندس سید مهدی سیدی

کارشناس فنی

نیاز خاکی

مدیر بازرگانی

مهندس مسعود تقی زاده

کارشناس فنی